:  

Hotels and resorts in Skhidnytsya. Private house "Villa Alessia"
Yablunytsia, cottages «Mykulynka»
Skhidnytsia, hotel "DiAnna"
Dragobrat, hotel "Yaremyna khatyna"